อริยมรรคมีองค์แปด - อริยสัจจากพระโอษฐ์

17492
25
406
18.09.2021
Описание видео:

#พุทธวจน #อริยมรรคมีองค์แปด #อริยสัจจากพระโอษฐ์

Кадры из видео
อริยมรรคมีองค์แปด - อริยสัจจากพระโอษฐ์
อริยมรรคมีองค์แปด - อริยสัจจากพระโอษฐ์
อริยมรรคมีองค์แปด - อริยสัจจากพระโอษฐ์
อริยมรรคมีองค์แปด - อริยสัจจากพระโอษฐ์
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
นารี ชุมตีนอก
2022-12-10 00:29:41

กราบสาธุสาธุบูชาธรรมอันประเสริฐกราบสาธุ

Kirathikan thip
2022-12-07 11:45:29

พระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้า แล้วพระเจ้าก็สร้างพระเจ้าขึ้นอีก ต่อจากนั้นพระเจ้าก็สร้างพระเจ้าขึ้นมา เป็นพระเจ้า พระเจ้าไม่รู้จะทำอะไรก็สร้างพระเจ้าของพระเจ้าขึ้นมาเรื่ิิิอยๆ ไม่สิ้นสุด ก็มีพระเจ้าอีก

วีระศักดิ์ ศรีโนนโคตร
2022-12-07 07:58:50

กราบโมทนาสาธุๆครับ

EvE Tj
2022-12-06 15:09:08

บัญญัติ๑๐ประการในตริสตร์.ก็คือมรรค๘ในพุทธ.มรรค๘ในพุทธก็คือบัญญัติ๑๐ประการในคริสตร์.แนวทางเดียวกัน.คือรู้จริงพิสูจน์ได้ทั้งรูปธรรม/นามธรรม.และทางฟิสิกส์.

EvE Tj
2022-12-03 05:52:28

หัวใจธรรมมรรคแปดอริยะ๔.สาธุธรรมสาธุธรรมสาธุธรรม.เกล้ากระผมขออาราธนาปฎิบัติ.

Rin Paijit
2022-12-03 02:28:51

กราบสาธุ

อรจิรา สังข์วงษ์
2022-12-01 06:58:38

พระเจ้าอยู่ที่ไหนไครเป็นพระเจ้าไครเป็นผู้สร้างพระเจ้า

Nathaphat Mnmn
2022-11-30 08:27:54

สาธุ.สาธุสาธุ.สุจิตรตาดำงาม.สุจิตร.แนบชิต

MaitriRireBbTHAILandD
2022-11-29 08:44:56

คำสอนของพุทธองค์ที่ทรงตรัสรู้และอุบัติขึ้นในปัจจุบัน!หลังจากอธิฐานถาดลอยทวนกระแสน้ำ"คืออธิฐานคิดไว้ในใจ"!
☆บำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้(ศึกษาตามนี้!)
หญ้าคา8กำปูลาดเป็นอาสนะ"หมายถึง!
นำมรรคมีองค์ 8 เข้ามาพิจรณา!
มุ่งไปที่ปัญญาเห็นสิ่งที่มีจริง!ตามความเป็นจริง
(ปัญญาเชื่อในความจริงถึงที่สุด!)
เมื่อมั่นใจว่า สิ่งนั้นคือกาลเวลาที่ต้องละจึงนำมาพิจรณา!
กำหนดอริยสัจความจริงอันประเสริฐ4ประการ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทำให้เข้าถึง กลายเป็นพระอริยะ!
"ไม่แก่ " "ไม่เจ็บป่วย" "ไม่ตาย" " อมตะ"
____________________________
นำคำมาพิจรณาที่. "มรรคข้อที่8.! "
คือ. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ!
"สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล"
มรรค "ข้อ 3, ข้อ4,ข้อ 5,"
"ข้อ3.คือ .สัมมาวาจา เจรจาชอบ! วจีสุจริต(4) อันหลังสุดคือ ไม่พูดเพ้อเจ้อ!
"ข้อ4.คือ. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ! กายสุจริต(3)อันหลังสุดคือ ไม่ประพฤติผิดในกาม!
"ข้อ5.คือ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ!.เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ!.
___________________________
"มรรคข้อ6,7,8, คือ สมาธิ"!

"ข้อ 6."คือสัมมาวายามะ เพียรชอบ! ปธานคือความ*เพียร 4 "ประการ"
คือ.
☆"อนุรักขนาปธาน เพียรรักษา"กุศลธรรม"ที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่น และให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างถาวร.!

"ข้อ7."สัมมาสติ"ระลึกชอบ สติปัฏฐาน 4.!
☆ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน - การมีสติไม่ลืมว่าโลกิยธรรมทั้งปวงเกิดจากเหตุปัจจัยมากมาย ไม่มองด้วยความเป็นคน สัตว์ เรา เขา แต่มองเป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่อาศัยเหตุปัจจัยมากมายเกิดขึ้น
เป็นวงจรปฏิจจสมุปบาท"
"ทัปปัจจยตา หรือ ปัจจยาการ"
เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น เช่น ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย 12
"เรื่องเกิดขึ้นสืบ ๆ เนื่องกันมาตามลำดับดังนี้ คือความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมี
ก็จะเห็นความเกิดดับ และเห็นว่าธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัยล้วน...
"ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา"
อรูปฌาน4. ฌานมีอรูปธรรมเป็น อารมณ์"
"เนวสัญญานาสัญญายตนะ" ฌานอันเข้าถึงภาวะ"มีสัญญาก็ไม่ไช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ไช่"!
"ข้อ 8." สัมมาสมาธิ" ตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน4.
สมาบัติ รูปฌาน4"มีรูปธรรม เป็นอารมณ์"
ข้อที่"4"คือ จตุตถฌาน มีอุเบกขาและเอกัคคตาเป็นอารมณ์!"
สรุปทุกสิ่งนั้นไปที่!
☆ปัจจเวกขณฌาน"
"ฌานที่พิจรณาทบทวน! "ฌานที่หยั่งรู้การพิจรณาทบทวน! ตรวจตรา มรรผล กิเลสที่ยังเหลืออยู่!และนิพพาน ละอาสวะขันธ์5ชาติปัจจุบัน! ฌานนี้เกิดกับผู้บรรลุ มรรผลแล้ว.
หรือการ" ตรัสรู้ดับขันธ์ปรินิพพาน"
เป็นครั้งแรกที่. มีการอุบัติขึ้นของ"พระสัมมาสัมพุทธเจ้า"ตามคำสอนของ พระสมณะโคดมพุทธเจ้า" มหาศาสดาโลก"!
_____________________
มรรคข้อ 1, 2, คือ. "ปัญญา"!
ข้อ1.)สัมมาทิฏฐิ. เห็นชอบตามรู้อริยสัจ4(คือมรรคข้อ8)
เห็นไตรลักษ์ เห็น "อนิจจัง ทักขัง อนัตตา"รู้เรื่องกรรมและการเวียนตายเวียนเกิด หรือ สังสารวัฏ คือเห็น ปฏิจสมุปบาท"!
ข้อ2.)สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ ได้แก่ ดำริออกจากกาม ดำริความไม่พยาบาท ดำริในความไม่เบียดเบียนกัน"!
____________________
การแสดง อริยสัจ4นี้ มีชื่อเรียกว่า
" สามุกกังสิกาธรรมเทศนา"
แปลว่า" พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือทรง เห็นพระสยัมภูฌาณ(ตรัสรู้เอง)ไม่สาธารณะแก่ผู้อื่น โดยไม่ต้องปรารภคำถามหรือมีการทูลขอร้องของผู้ฟังอย่างการแสดงธรรมเรื่องอื่นๆ
ความจริงจะแปลว่า พระธรรมเทศนาขั้นสุดยอด!ของผู้แสดงคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้!

ALEan tv
2022-11-29 06:30:03

สาธุ

D V J : T U R N G WongpuThon
2022-11-28 08:55:45

สาธุครับ🙏🙏🙏❤️

Green Duck
2022-11-22 16:00:44

🙏🙏🙏

เพียง เรืองงาม
2022-11-21 22:55:25

กราบสาธุฯฯครับ

Okita
2022-11-21 09:50:29

น้อมกราบสาธุ แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ สาธุสาธุสาธุ

สุรศักดิ์ กิณเรศ
2022-11-19 10:14:25

สาธุ

pad
2022-11-18 11:25:54

สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

Thongbai Ho
2022-08-20 04:32:28

น้อมกราบสาธุอนุโมทนาค่า

Tâm Ngô
2022-08-17 03:20:13

สวัสดี ! ข้าพเจ้าขอสละเวลาสักครู่เพื่อแนะนำพระองค์ผู้ทรงอำนาจเหนือชีวิตและความตายของประชาชนของเรา นั่นคือ พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างที่ชาวเวียดนามเรียกว่าพระเจ้า คุณอาจจะรู้บางส่วนเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเต๋า   แต่   เต๋า ศาสนาไม่ได้ช่วยให้เรารอดคือ มนุษยชาติอยู่ในบาป เพราะทุกคนเคยทำบาปไม่เป็นไปตามมาตรฐานของพระเจ้า และบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่การบูชาพระผู้สร้าง ผู้ทรงสร้างเราในหัวใจของพ่อแม่ ดังนั้นฉันอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคนที่คุณต้องการและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สร้างผ่านทางพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรัก โลกยอมตายเพื่อบาป ของความเป็นมนุษย์ของเรา รวมทั้งคุณ และฉัน เนื่องจากพระองค์คือทางนั้น ความจริง และชีวิต ไม่มีใครสามารถมาหาพระเจ้าได้โดยปราศจากพระเยซู สำหรับ " ไม่มีความรอดในผู้ใดที่ประทานแก่มนุษยชาติโดยที่เราจะต้องได้รับความรอด เว้นแต่พระเยซูคริสต์ พระองค์สิ้นพระชนม์เป็นเวลา 3 วันและทรงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเอาชนะบาปเหนือความตาย  มีเพียงผู้ทรงชีวิตเท่านั้นที่จะช่วยผู้ที่เชื่อในพระองค์ได้ แม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องตาย พวกเขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในวาระสุดท้ายและสืบทอดอาณาจักรแห่งสวรรค์ บรรดาผู้ที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสร้าง ข้าพเจ้าหวังว่าคุณจะเชื่อในพระเยซูคริสต์เช่นกัน เพื่อท่านจะได้เช่นเดียวกัน เข้าสู่สรวงสวรรค์อันเป็นนิรันดร์ ไม่ใช่นรกนิรันดร์ แค่เชื่อในพระเยซูคริสต์ บุตรของพระเจ้านิรันดร์ ดำเนินชีวิตในพระองค์ผู้ทรงอำนาจเหนือชีวิตและความตายของประชาชนของเรา พระองค์ทรงมีพลังที่จะช่วยคุณและฉันในฐานะ รวมทั้งมนุษย์อย่างเราจากบาปจากการลงทัณฑ์ความทุกข์ที่มนุษย์ได้ก่อขึ้นจากบรรพบุรุษของเรา ผู้คนและบาปของเราเองตราบเท่าที่คุณมีศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ คุณมีความสนิทสนมกับพระเจ้าผ่าน พระเยซูคริสต์คุณจะได้สัมผัสกับความรัก สันติภาพที่แท้จริง ; ความสุขที่แท้จริงและความหวังที่แน่นอนในพระเยซูซึ่งเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ที่จะให้เรา พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาที่พระเจ้าได้นอกจากมาทางเรา จงมองที่พระเยซูคริสต์เพื่อความรอดและความหวัง แม้ว่าเราจะมีปัญหา เราอยู่ในโลกที่วุ่นวายนี้ คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า: "ในผู้อื่นไม่มีความรอด เพราะไม่มีชื่ออื่นใดที่ประทานแก่มนุษย์ภายใต้สวรรค์ซึ่งเราจะต้องได้รับความรอด นอกจากพระเยซูคริสต์ . . พระองค์ไม่ต้องการให้ทุกคนพินาศแต่พระองค์ต้องการให้ทุกคนกลับใจ แสวงหาความจริงที่จะได้รับความรอด เขารักคุณ💞 ต้องการช่วยคุณ ชีวิตมนุษย์มีความหมายเฉพาะเมื่อชีวิตมีพระเยซูคริสต์ อยากได้สุดหัวใจ ขอพระเจ้าอวยพระพร

Wilaiporn Mcnulty
2022-08-16 09:25:25

อนุโมทนาสาธุค่ะ🙏🙏🙏

Что ищут прямо сейчас
Обращение Президента Украины Владимира Зеленского к политикам и народу Бельгии L'HANDICAPE крутки Хип Хоп Уфа obs black display скачать фотошоп пс леш japanese woman DAKLA DESI BRAND подключение смартфона к тв как научиться My Summer Car обновление golgappay วpa повреждения поппи плейтайм анимация на русском прорастить маш катушка невская паяльник для скруток
Похожие видео
21.12.2022
มรรค 8 คือวิชาแก้ตาย ( พุทธวจน ) พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

มรรค 8 คือวิชาแก้ตาย ( พุทธวจน ) พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

29.07.2022
ถ้ารู้ธรรมะ เราจะเป็นคนทุกข์น้อย สุขมาก ปล่อยวางง่าย อริยมรรคมีองค์ 8 อริยสัจ 4 เจริญอานาปานสติ

ถ้ารู้ธรรมะ เราจะเป็นคนทุกข์น้อย สุขมาก ปล่อยวางง่าย อริยมรรคมีองค์ 8 อริยสัจ 4 เจริญอานาปานสติ

22.02.2018
อริยมรรคมีองค์แปด (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)

อริยมรรคมีองค์แปด (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)

26.08.2019
คำสอนของพระพุทธเจ้า - อริยสัจ 4,  อริยมรรคมีองค์ 8,  ความรู้ในจักรวาล

คำสอนของพระพุทธเจ้า - อริยสัจ 4, อริยมรรคมีองค์ 8, ความรู้ในจักรวาล

25.01.2023
กาแฟหอมเข้ม ยามเช้า ในวัยเกษียณ Nothing is better than a Picopresso coffee on a cold mornong

กาแฟหอมเข้ม ยามเช้า ในวัยเกษียณ Nothing is better than a Picopresso coffee on a cold mornong

07.01.2023
เธอทำไว้ในใจซึ่งอตัมมยตา

เธอทำไว้ในใจซึ่งอตัมมยตา

10.01.2022
คําคมสอนใจ ได้ข้อคิดคติธรรมเตือนใจ : โดย...พระครูสมุห์ประเสริฐ เสฏฐปุตโต{ฟังแล้วหลับสบายฟังยาวๆ}

คําคมสอนใจ ได้ข้อคิดคติธรรมเตือนใจ : โดย...พระครูสมุห์ประเสริฐ เสฏฐปุตโต{ฟังแล้วหลับสบายฟังยาวๆ}

15.10.2018
พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

20.09.2021
เสียงอ่านพระสูตร อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น ตอนที่ 1

เสียงอ่านพระสูตร อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น ตอนที่ 1

24.03.2010
วัดนาป่าพง พระอาจารย์คึกฤทธิ์

วัดนาป่าพง พระอาจารย์คึกฤทธิ์

14.10.2021
จนที่สุดในหมู่บ้านep1

จนที่สุดในหมู่บ้านep1

13.01.2019
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม หมดข้อสงสัย...ในอริยมรรคมีองค์ ๘

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม หมดข้อสงสัย...ในอริยมรรคมีองค์ ๘

07.01.2017
มรรคมีองค์  8   ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดย หลวงปู่เดช  2017 01 06

มรรคมีองค์ 8 ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดย หลวงปู่เดช 2017 01 06

07.06.2022
ชีวิตจะไม่ตกต่ำ ถ้าทำ 3 สิ่งนี้ ทาน ทมะ สัญญามะ | รัตนะ 5

ชีวิตจะไม่ตกต่ำ ถ้าทำ 3 สิ่งนี้ ทาน ทมะ สัญญามะ | รัตนะ 5

28.11.2022
โลกธรรม8 ของคู่โลกที่ทุกคนต้องเจอ เสียงเทศน์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (ไม่มีโฆษณาแทรก)

โลกธรรม8 ของคู่โลกที่ทุกคนต้องเจอ เสียงเทศน์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (ไม่มีโฆษณาแทรก)

14.04.2020
คนสู้ชีวิต  ไมค์ ภิรมย์พร

คนสู้ชีวิต ไมค์ ภิรมย์พร

06.02.2021
คิริมานนทสูตร... พระยาธรรมมิกราช....

คิริมานนทสูตร... พระยาธรรมมิกราช....